Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

[2S][Vietsub + Kara] Incredible - XIA JunSu

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Hei Tiểu Tại ~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

[2S][Vietsub + Kara] 11 AM - XIA JunSu

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Hei Tiểu Tại ~♥~
Do not take out without my permission.

[2S][Vietsub][Offshot] Mirotic Off Shot Movie - Tohoshinki

Chào mừng Trans-er mới của 2S Subbing Team
Từ giờ bạn ấy sẽ làm việc cho 2S. Nickname của bạn ấy là W
*Tung bông tung bông*
:pig (43)::pig (43)::pig (43):

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Hei Tiểu Tại & W ~♥~
Do not take out without my permission.

By :
Free Blog Templates